Luontimo

Toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Luontimon ja toimeksiantajan väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Näissä ehdoissa tuotteella tarkoitetaan palvelua tai teosta.

Hinnat

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Luontimo pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Minimilaskutus tuntitöissä on 85 €. Kiirelisä 50 % lisätään tuntihintaan kaikista töistä, joiden toimitus tulee tilaajan pyynnöstä tapahtuvan 24 tunnin sisällä tilauksesta.

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Luontimo suunnittelun toimitusaikaan vaikuttaa suuresti toimeksiantajan ja Luontimon välinen yhteistyö, joten ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita. Luontimo on velvoitettu ilmoittamaan toimeksiantajalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.

Toimitus

Graafiset työt toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai tarvittaessa pilvipalvelun kautta. Verkkosivut julkaistaan palvelimella ja tarvittavat tiedot/tiedostot toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Tilatut painotuotteet toimitetaan toimeksiantajalle joko suoraan tiedostoina tai valmiina painotuotteina valitun painotalon kautta. Mikäli Luontimo tilaa painotuotteet toimeksiantajan puolesta, tästä veloitetaan 50 € palkkio ja painokustannukset tulevat kokonaisuudessaan toimeksiantajan maksettavaksi. Toimitus ja tuotteet katsotaan hyväksytyiksi, ellei Luontimolle ole seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu toimituksen viivästymisestä tai tuotteiden virheellisyydestä.

Luonnokset

Toimeksiantaja ei saa ilman Luontimon suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin toimeksiantajalle esitettyjä luonnoksia logosta tai muista suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.

Tilaaminen ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen tai hyväksymällä luonnoksen tai layoutin, toimeksiantaja tekee sopimuksen Luontimon kanssa ja sitoutuu voimassa oleviin toimitusehtoihin. Myös sähköpostitse, viestein tai suullisesti tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova.

Kun toimeksiantaja on hyväksynyt nettisivujen layoutin, ei sivuston ulkoasuun enää tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat sivuston tekniseen toteutukseen oleellisesti. Muutoksia voidaan tehdä esim. fonttiin, väreihin ja sivuilla oleviin kuviin, mutta mikäli tekniseen toteutukseen oleellisesti vaikuttavia muutoksia on tehtävä, veloitetaan siitä aiheutunut työ erikseen tuntiveloituksena.

Luontimolla on oikeus käyttää yhteistyökumppania tehtävän suorittamisessa. Luontimo vastaa yhteistyökumppaneiden työstä toimeksiantajalle.

Maksuehdot

Pienistä graafisen suunnittelun toimeksiannoista laskutetaan koko summa valmiin työn luovuttamisen jälkeen. Verkkosivustojen ja isompien toimeksiantojan hinnasta laskutetaan puolet (50 %) projektin aloituksen yhteydessä. Jäljelle jäänyt osuus laskutetaan työn valmistuttua. Laskutus voidaan poikkeustilanteissa hoitaa myös toimeksiantajan ja Luontimon välillä muutoin sovitulla tavalla.

Projektin viivästyessä Luontimosta riippumattomista syistä, tehdyt työt laskutetaan toimeksiantajalta kuukausittain. Mikäli sopimus jostain syystä purkautuu kokonaan, laskutetaan jo tehty työ toimeksiantajalta kulloinkin voimassa olevan graafisen suunnittelun hinnaston mukaisesti.

Maksuehto on 14 pv netto, huomautusaika on 7 päivää eräpäivästä ja viivästyskorko on 11 %. Muistutusmaksu on 25 €. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää.

Tyytyväisyystakuu

Tyytyväisyystakuu koskee toimitettujen luonnosten muokkaamista. Tähän sisältyy mm. värit, fontit ja tekstit. Luontimo muokkaa valittua vedosta toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kokonaan uuden vedoksen luomista, vaan olemassa olevan muokkaamista kohtuullisissa rajoissa. Uusista luonnoksista veloitetaan erikseen hinnaston mukaisesti. Tyytyväisyystakuu ei kuitenkaan oikeuta jo maksettujen rahojen palauttamista.

Tilauksen peruuttaminen

Mikäli toimeksiantaja on tilannut graafisen suunnittelun, hän on velvollinen maksamaan suunnittelusta sovitun palkkion. Tilatusta ja toimitetusta, hyväksytyn luonnoksen mukaisesta, valmiista aineistosta on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vai ei.

Jos tilaukseen on sisältynyt painotuotteita ja tilaus ei ole edennyt painoon, voidaan tilauksen painokustannukset hyvittää toimeksiantajalle. Tilauksen edettyä painoon, sitä ei voi enää peruuttaa, vaan toimeksiantaja on velvollinen maksamaan tilauksen ja siitä aiheutuneet kulut.

Mikäli Luontimo ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti Luontimosta johtuvasta syystä, toimeksiantajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus palkkioon.

Luontimo voi olettaa alkaneen työn peruutetuksi, mikäli asiakas ei ole yhteydessä tai toimita pyydettyjä aineistoja työn etenemistä varten 2 kk kuluttua sovitusta ajankohdasta. Asiakkaan maksamia rahoja ei tässä tapauksessa palauteta.

Luontimolla on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos käytettävässä aineistossa ilmenee lainvastainen, epäsopiva, epäeettinen tai muutoin epäilyttävä sisältö.

Reklamaatio

Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Luontimo varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen tai toimittaa uuden tuotteen. Luontimo ei vastaa oikeinkirjoitusvirheistä, jotka ovat olleet toimeksiantajan toimittamassa aineistossa. Painotuotteen ollessa kyseessä, vähäistä väripoikkeamaa ei lueta virheeksi. Mikäli tuote on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Graafinen suunnittelu on hyväksytetty toimeksiantajalla erikseen, eikä sitä hyvitetä.

Vastuu

Luontimo ei ole vastuussa julkaisualustan, teeman tai nettisivujen päivittämisestä sivujen valmistuttua, kuten ei myöskään päivittämisestä johtuvista ongelmista, mikäli joku muu taho suorittaa päivittämisen. Toimeksiantajan on itse huolehdittava myös sivujensa tietoturvasta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Mikäli toimeksiantaja ja Luontimo ovat solmineet erillisen ylläpitosopimuksen, kuuluvat päivittämisestä johtuvat ongelmat Luontimon vastuulle, ellei ongelma johdu kolmannesta osapuolesta.

Käyttöoikeus

Täyden korvauksen saatuaan, Luontimo luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden tuotteen käyttöön sovitulla tavalla. Jos toimeksiantaja haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen Luontimon suostumus ja tällöin Luontimolla on oikeus asianmukaiseen korvaukseen.

Verkkosivuille toimeksiantaja saa halutessaan pääkäyttäjätunnukset, kun verkkosivut on maksettu kokonaisuudessaan.

WordPress-sivuston kehittämisessä käytetään oletuksena Divi-ulkoasuteemaa, ellei toimeksiantajan kanssa ole toisin sovittu. Divi-teeman päivittäminen sisältyy IISI- ylläpitosopimuksiin. Mikäli toimeksiantaja ei solmi erillistä ylläpitosopimusta Luontimon kanssa, tulee hänen itsensä hankkia maksullinen lisenssinumero ulkoasuteeman kehittäjältä sen päivittämistä varten. Mikäli toimeksiantaja ei solmi erillistä ylläpitosopimusta Luontimon kanssa, siirtyy vastuu sivuston toiminnasta jatkossa kokonaan toimeksiantajan vastuulle.

Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat tekijän omaisuutta. Luontimolla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään.

Klaukkala, 4.1.2023